0

پل های ارتباطی

جناب آقای دکتر محمد طاهریان

جناب آقای امیر سهیلی خواه فعال در حوزه بازار های مالی

مهارت ها

عضو هیات علمی مام گروپ

جناب آقای دکتر طاهریان مشاور در حوزه بازار های مالی