0

پل های ارتباطی

جناب آقای امیر سهیلی خواه

جناب آقای امیر سهیلی خواه فعال در حوزه بازار های مالی

مهارت ها

عضو هیات علمی مام گروپ

جناب آقای امیر سهیلی خواه فعال در حوزه بازار های مالی