+905396650849
0

پل های ارتباطی

جناب آقای مهرداد نقی زاده

مهارت ها

Senior Software Developer