0
محتوای مدیریت ریسک
different-training

فایل های آموزشی

آموزش های کاربردی در بازارهای مالی . فرمول مديريت سرمايه فرمول Free Margin مقایسه بازار ایران با بازار جهانی