دوره تریدر ۱۴۰۰

تصویر شاخص

جهت تعیین سطح، خواهشمند است فرم اطلاعات فردی را تکمیل نمایید.

 

 

 

[/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Dominos | ارز دیجیتال polakadot”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201004_Dominos_polakadot.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”جلسه اول مقدماتی تریدر ۱۴۰۰″][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Introduction/Int_20201005_01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی TOTAL | ارز دیجیتال MONERO”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201011_TOTAL_Monero.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”جلسه دوم مقدماتی تریدر ۱۴۰۰″][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Introduction/Int_20201012_02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی AMAZON”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201018_amazon.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”جلسه سوم مقدماتی تریدر ۱۴۰۰″][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Introduction/Int_20201019_03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی TESLA”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201025_tesla.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”جلسه چهارم مقدماتی تریدر ۱۴۰۰″][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Introduction/Int_20201026_04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی HP ، روند بازار ارزدیجیتال”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201101_hp.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه اول”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه اول”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201102_01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه اول”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201107_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی MARRIOTT”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201108_marriott.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه دوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه دوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201109_02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه دوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201114_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه سوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه سوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201116_03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه سوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201121_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Qualcomm”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201122_qualcomm.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه چهارم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه چهارم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201123_04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه چهارم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201128_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Newmont و ارز ديجيتال Ethereum classic و NEO”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201129_newmont_etc_neo.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه پنجم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt05.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه پنجم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201130_05.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه پنجم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۵ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201205_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی MATTEL”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201206_mattel.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه ششم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt06.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه ششم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۷ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201207_06.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه ششم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201212_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی AT&T”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201213_att.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه هفتم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt07.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه هفتم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201214_07.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه هفتم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201219_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه هشتم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201221_08.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه هشتم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20201226_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Walmart”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20201227_walmart.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه هشتم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt08.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه نهم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20201228_09.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش فارکس – جلسه نهم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۲ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20210102_forex.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”نقشه راه ۲۰۲۱″][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۳ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210103_roadmap.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال – جلسه نهم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۳ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/eng_fnt/eng_fnt09.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال مقدماتی – جلسه دهم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۴ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210104_10.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش ارزهای ديجيتال (جلسه اول)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۹ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20210109_cry01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی PayPal”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۰ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210110_paypal.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه اول)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۱ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210111_price01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش ارزهای ديجيتال (جلسه دوم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۱۶ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20210116_cry02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی ebay”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۷ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210117_ebay.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه دوم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۸ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210118_price02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش ارزهای ديجيتال (جلسه سوم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۲۳ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20210123_cry03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی twitter”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۴ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210124_twitter.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه سوم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۵ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210125_price03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش ارزهای ديجيتال (جلسه چهارم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۳۰ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20210130_cry04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Fizer”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۳۱ ژانويه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210131_fizer.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه چهارم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210201_price04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”آموزش ارزهای ديجيتال (جلسه پنجم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”شنبه ۶ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/tch/tch_20210206_cry05.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی WELLS FARGO”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۷ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210207_wellsfargo.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه پنجم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۸ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210208_price05.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی GAP”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۴ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210214_gap.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه ششم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۵ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210215_price06.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی GM”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۱ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210221_gm.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه هفتم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۲ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210222_price07.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی P&G”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۸ فوريه ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210228_pg.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه هشتم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ا مارس ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210301_price08.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی verizon”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۷ مارس ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210307_verizon.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه نهم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۸ مارس ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210308_price09.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی sony”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210314_sony.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه دهم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210315_price10.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی intel”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210328_intel.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحليل تکنيکال پيشرفته – پرايس اکشن (جلسه يازدهم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210329_price11.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی گوگل”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۴ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210408_google.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره جامع خبرخوانی (جلسه اول)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۵ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Comprehensive_news_reading_course/cnrc01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی walt disney”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۱ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210411_walt_disney.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره جامع خبرخوانی (جلسه دوم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۲ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Comprehensive_news_reading_course/cnrc02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی United Airlines”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۸ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210418_united_airlines.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره جامع خبرخوانی (جلسه سوم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۹ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Comprehensive_news_reading_course/cnrc03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی AMD”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۵ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1_99/fnt/fnt_20210425_amd.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”دوره جامع خبرخوانی (جلسه چهارم)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۶ آوريل ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/Comprehensive_news_reading_course/cnrc04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی UBER”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210502_uber.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”لايو تريد جلسه اول”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۳ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210503_trade_online01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Exxonmobil”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۹ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210509_exxonmobil.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال – جلسه اول (اندیکاتور ایچیموکو – شماره ۱)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۰ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210510_adv01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Coinbase”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۶ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210516_coinbase.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال – جلسه دوم (اندیکاتور ایچیموکو – شماره ۲)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۷ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210517_adv02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی MacDonalds”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۳ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210523_macdonalds.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال – جلسه سوم (اندیکاتور ایچیموکو – شماره ۳)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۴ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210524_adv03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی VISA”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۳۰ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210530_visa.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال – جلسه چهارم (اندیکاتور ایچیموکو – شماره ۴)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۳۱ می ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210531_adv04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی NIKE”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210606_nike.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”تحلیل تکنیکال – جلسه پنجم (اندیکاتور ایچیموکو – شماره ۵)”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/tch/tch_20210607_adv05.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی NETFLIX”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210613_netflix.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”لایو ترید جلسه دوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210614_trade_online02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Pepsi”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210620_pepsi.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”رواشناسی بازار – جلسه اول”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/psychology-20210621_01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی goldman suchs”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210627_goldman_such.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”رواشناسی بازار – جلسه دوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/psychology-20210628_02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Oracle”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۴ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210704_oracle.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”رواشناسی بازار – جلسه سوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۵ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/psychology-20210705_03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Levis”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۱ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210711_levis.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”رواشناسی بازار – جلسه چهارم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۲ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/psychology-20210712_04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی UPS”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۸ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210718_ups.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”رواشناسی بازار – جلسه پنجم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۹ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/psychology-20210719_05.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی HONDA”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۵ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210725_honda.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”رواشناسی بازار – جلسه ششم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۶ جولای ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/psychology-20210726_06.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Chevron”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210801_chevron.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”استراتژی امن – جلسه اول”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/sec_strategy_20210802_01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی General Electric”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۸ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210808_general_Electric.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”استراتژی امن – جلسه دوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۹ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/sec_strategy_20210809_02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Morgan Stanley”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۵ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210815_morgan_stanley.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”استراتژی امن – جلسه سوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۶ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/sec_strategy_20210816_03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی Target”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۲ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210822_target.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”استراتژی امن – جلسه چهارم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۳ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/sec_strategy_20210823_04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی BRK.A”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۹ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210829_BRK_A.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”مدیریت سرمایه – جلسه اول”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۳۰ آگوست ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/cpmg_20210830_01.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی WWE”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210905_wwe.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”مدیریت سرمایه – جلسه دوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/cpmg_20210906_02.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی TSMC”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210912_tsmc.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”مدیریت سرمایه – جلسه سوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/cpmg_20210913_03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی FORD”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210919_ford.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”ترید آنلاین جلسه سوم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/trade_online_20210920_03.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام کمپانی MOTOROLA”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”يکشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt_20210926-motorola.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”ترید آنلاین جلسه چهارم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/trade_online_20210927_04.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام Walgreens “][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/fnt-2021103_Walgreens.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”ترید آنلاین جلسه پنجم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/trade online-2021104_05.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”بررسی سهام MERCK”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”یکشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/avc_MERCK.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons arrow_sections=”true” title=”ترید آنلاین جلسه ششم”][cdb_course_lesson icon=”fas fa-cloud-download-alt” badge=”video” private_lesson=”true” title=”دانلود فیلم” subtitle=”دوشنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱″ download_lesson=”https://dl1.mamgp.com/1400/fnt/trade online-20211011_06.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row]

بررسی سهام کمپانی Dominos | ارز دیجیتال polakadot

جلسه اول مقدماتی تریدر 1400

بررسی سهام کمپانی TOTAL | ارز دیجیتال MONERO

جلسه دوم مقدماتی تریدر 1400

بررسی سهام کمپانی AMAZON

جلسه سوم مقدماتی تریدر 1400

بررسی سهام کمپانی TESLA

جلسه چهارم مقدماتی تریدر 1400

بررسی سهام کمپانی HP ، روند بازار ارزدیجیتال

دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال - جلسه اول

تحلیل تکنیکال مقدماتی - جلسه اول

آموزش فارکس - جلسه اول

بررسی سهام کمپانی MARRIOTT

دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال - جلسه دوم

تحلیل تکنیکال مقدماتی - جلسه دوم

آموزش فارکس - جلسه دوم

دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال - جلسه سوم

تحلیل تکنیکال مقدماتی - جلسه سوم

آموزش فارکس - جلسه سوم

بررسی سهام کمپانی Qualcomm

دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال - جلسه چهارم

تحلیل تکنیکال مقدماتی - جلسه چهارم

آموزش فارکس - جلسه چهارم

بررسی سهام کمپانی Newmont و ارز ديجيتال Ethereum classic و NEO

دوره آموزشی زبان انگلیسی در تحلیل فاندامنتال - جلسه پنجم

تحلیل تکنیکال مقدماتی - جلسه چهارم

آموزش فارکس - جلسه چهارم

بررسی سهام کمپانی Newmont و ارز ديجيتال Ethereum classic و NEO

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

منقضی شده

30,000,000 تومان

امکان خرید دوره وجود ندارد

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 250
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1399آخرین بروزرسانی: 7 شهریور 1401تعداد بازدید: 768
قوانین و مزایای استفاده

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق دیجی آکادمی
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
مدرس

مام گروپ

منقضی شده

30,000,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد